News & Journal
 สารโรงเรียน
   
 
 จุลสารดนตรี
   
 
 วารสารวิชาการ
   
 
 จุลสารศิษย์เก่า
เทศนาและบทความ
ฟังคำเทศนา    
 
 
     
1. แรงจูงใจในการเรียนรู้ อ.สุมาลี ภัทรประภากร
2. คุณลักษณะของผู้มีมือสะอาด ศจ.ยินดี จัง
3. คุณลักษณะของผู้มีใจบริสุทธิ์ ศจ.ยินดี จัง
4. ผู้ใดจะขึ้นภูเขาของพระเจ้า ศจ.ยินดี จัุง
5. นี่สิผู้นมัสการอย่างเที่ยงแท้ ศจ.ยินดี จัง
6. สรุปการอ่าน Jesus The Messiah คุณวาสนา อยู่กิ่ม
7. Global Warming คุณกู้เกียรติ์ กู้วาณิชย์กุล
8. Christian Education in Primary School อ.ลิณี จูตระกูล
9. Lectio Divina อ.ธานินทร์ วรวิจิตราพันธ์
10. Prayer for Self(ดัดแปลงจาก"พลังแห่งการอธิษฐาน
ของพ่อแม่") โดย สตอร์มี โอมาร์เทียน
อ.ธานินทร์ วรวิจิตราพันธ์
11. บทเพลงอีสเตอร์:เมื่อความเศร้ากับความรักมาบรรจบ อ.ธานินทร์ วรวิจิตราพันธ์
12. ครอบครัว:สถานที่แห่งความมั่นคง ปลอดภัยและการเติบโต อ.Ned Stewart
13. Mid-Life, A New Life อ.Ned Stewart
14. ผู้เยียวยาที่บาดเจ็บของ Nouwen
(Nouwen's Wounded Healer)
อ.ธานินทร์ วรวิจิตราพันธ์
15. การโค้ช (Coaching) อ.ธานินทร์ วรวิจิตราพันธ์
16. จอห์น ดิวอี้ และการเล่าเรียนในโรงเรียน
(John Dewey and Schooling)
อ.ธานินทร์ วรวิจิตราพันธ์
17. รักศัตรู (The cost of discipleship,
Dietrich Bonhoeffer)
แปลโดย อ.ธานินทร์ วรวิจิตราพันธ์
18. สรุปการอ่าน "ค่านิยมทวนกระแส" (อธิบายคำเทศนา
บนภูเขา,จอห์น อาร์ ดับบลิว สตอทท์)
คุณขวัญใจ บุญศิริรัตน์โชค
19. สรุปการอ่าน "พระเยซูที่ฉันไม่เคยรู้จัก" (The Jesus
I never knew, by Philip Yancey)
คุณอรนุช ตรีศุโกศล
20. บทสรุปจากหนังสือ "พระเจ้าอยู่ไหน...เมื่อฉันเจ็บ"
Where Is God When It Hurts?
โดย ฟิลิป ยานซี(Philip Yancey)
แปลโดย ดร.เพ็ชรรัตน์ จันทร์แสนวิไล
21. สรุปหนังสือ "ภาพพจน์ของการอภิบาล" (Images
of Pastoral Care" by Robert C. Dykstra
(ed.), Atlanta, Chalice Press,2005
อ.ธานินทร์ วรวิจิตราพันธ์
22. ปล้ำสู้กับพระเจ้า (Stevens, Paul, “Struggling with God.") แปลโดย คุณคุณภัทรา คะนึงไกวัล
23. การกลับใจในการทรงเรียก (Vocational Conversion) แปลโดย ดร.เพ็ชรรัตน์ จันทร์แสนวิไล
24. Baptist History & Belief มีหัวข้อย่อยดังนี้

Rev.Dr.Randall Payne

  1)Baptist Beginnings  
  2)Believer's Church  
  3)Baptist Confession of Faith  
  4)Denominational Cooperation  
  5)Baptist and Higher Education  
   
  7)Missions  
  8)The Ordinances  
  9)Baptist:Present and Future  
  10)Baptist Theology  
  11)Baptist Woman  
  12)Baptist and Social Justice  
25. พันธกิจแบบองค์รวมจาก ปฐมกาล 1:1-2:3
Holistic Ministry: Genesis 1:1-2:3, by Iain Provan

แปลโดย ดร.พูนสุข เชิดเกียรติกำจาย
26. จิตใจแบบผู้เลี้ยงแกะ อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
27. ความสูงอายุในมุมมองทางการแพทย์ พญ.ดร.ปรียาภรณ์
เอกสิทธิกุล
28. การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย พญ.ดร.ปรียาภรณ์ เอกสิทธิกุล
29. การดูแลผู้สูงวัยในแง่ปฏิบัต บาทหลวงสิรนนท์ สรรเพ็ชร์
30. มุมมองของพระคัมภีร์เดิมต่อผู้สูงวัย ศจ.ดร.โยชิฮิโกะ ฮิดะกะ
31. พระเยซูและความลับของแผ่นดิน มธ13.11
โดย อ.ธานินทร์ วรวิจิตราพันธ์
แปลโดย ดร.เพ็ชรรัตน์
จันทร์แสนวิไล
32. สถานที่ทำงาน:เวทีพันธกิจหรือพันธกิจ?
โดย R.Paul Stevens
แปลโดย ดร.พูนสุข
เชิดเกียรติกำจาย
33. สรุปและข้อคิดจาก2ทิโมธีจากคู่มืออธิบายพระคัมภีร์
ของจอห์น สต็อทท์
คุณภัทรา คะนึงไกวัล
34. ความรอดในพันธสัญญาใหม่ แปลจาก section2และ4,J.D.Douglas,"Salvation" คุณภัทรา คะนึงไกวัล
35. โลกคือความเปลี่ยนแปลง (การจัดการกับโลก ที่เปลี่ยนแปลง)ดร.เน็ด อาร์ สจ๊วต แปลโดย นานาพร
36. How to Develop Christian Character
in Adults.
อ.ซาชิโกะ ซากาโมโต้
37. How to Develop Christian Character
in Chrildren.
อ.ซาชิโกะ ซากาโมโต้
38. How to Develop Christian Character
in Youth.
อ.ซาชิโกะ ซากาโมโต้
39. บทสรุปหนังสือ "ผู้เยียวยาที่บาดเจ็บ"
The Wounded Healer โดย เฮนรี่ เจ เอ็ม นูเวน
แปลโดย ดร.พูนสุข
เชิดเกียรติกำจาย
40. สรุปและตอบสนองบทความ "พหุปัญญา
(Multiple Intelligences):กุญแจเจ็ดดอก
ที่เปิดกรอบความคิดที่ปิดของเรา"
สรุปโดย
อ.ธานินทร์ วรวิจิตราพันธ์
41. การสูงวัย:การเดินทางแห่งความเชื่อครั้งยิ่งใหญ่
(มุมมองใหม่ต่อ "การสูงวัย"ผ่านเลนส์ด้านวรรณกรรม
และศาสนศาสตร์ by Dr.Maxine Handcock
แปลโดย
ดร.เพ็ชรรัตน์ จันทร์แสนวิไล
42. "สถาบันคริสต์ศาสนา" ของคาลวิน : รากฐานการพัฒนาจิตวิญญาณ
บทความที่สะท้อนความคิดจากหนังสือ
"สถาบันคริสต์ศาสนา" ของจอห์น คาลวิน
จูลี่ แคนลิส
แปลและเรียบเรียงโดย
ดร.พูนสุข เชิดเกียรติกำจาย และ วาสนา อยู่กิ่ม
43. Knock Out ความเหงา ดร.เน็ด สจ๊วร์ต
44. สรุปหนังสือ "ดำเนินโดยพระวจนะ" โดยโฮเวิร์ด
จี เฮนดริกซ์, วิลเลี่ยม ดี เฮนดริกซ์

คุณพัทราพรรณ เสนาวงษ์
45. ข้อคิดจาก "บันทึกความทรงจำของศิษยาภิบาล"
(ความคิดจาก "The Pastor:A Memoir by Eugene H.Peterson)
อ.ธานินทร์ วรวิจิตนาพันธ์
46. การแสวงหาฝ่ายวิญญาณด้วยเหตุผลผิดๆ
(ยูจีน ปีเตอร์สัน)
แปลโดย กาญจนา ทุ่งฝน
47. การให้อภัย อ.ธานินทร์ วรวิจิตราพันธ์
48. แผ่นดินแห่งพระสัญญา แปลโดย
ดร.เพ็ชรรัตน์
จันทร์แสนวิไล
49. "รัก"ในมุมมอง"พระเยซู" (Love for Jesus) อ.ธานินทร์ วรวิจิตราพันธ์
50. Perspectives on Thai Politics อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย, ศจ.ดร.เอษรา โมทนาพระคุณ
51. "ถ่อมใจ" อ.ธานินทร์ วรวิจิตราพันธ์
52. Prosperity Gospel & Thai Church โดย คุณศิริวรรณ ตาลพลกรัง นศ.M.Div.ชั้นปีที่ 3
53. "ข่าวประเสริฐแห่งความเจริญรุ่งเรือง" (Prosperity Gospel) เขียนโดย คณะกรรมการศาสนศาสตร์ของ กปท.
54. "Case Study เรื่องการแชร์ต่อในโซเชียลมีเดีย" โดย คุณกรรณิกา ศรีศิลปวงศ์ ผู้นำฆราวาสคริสตจักรพระคุณ นศ.M.Div.
55. "รุ่งเรื่อง หรือ โลภ" มุมมองต่อพระกิตติคุณแห่งความเจริญรุ่งเรือง ศจ.ดร.นที ตันจันทร์พงศ์
56. "รุ่งเรือง หรือ โลภ" มุมมองต่อพระกิตติคุณแห่งความเจริญรุ่งเรือง ดร.เลิศ ทิสยากร
57. "นิมิต" (Vision) โดย Rev.Dr.Peter Chin
แปลโดย
คุณเจนจิต เลิศมาลีวงศ์
58. ศีกษาคำกรีก "ยั่วยุ...ให้อิจฉา" โดย อ.ประหยัด อนุชิราชีวะ
ทีมศิษยาภิบาลคริสตจักรไมตรีจิต
59. "เผชิญหน้าโมริยาห์ของคุณ" โดย ศจ.ซง เซ็ง ฮ็อค
แปลโดย
คุณเพียรชนันท์ ลีอุดมวงษ์
60. "ยากจน" และ "มั่งคั่ง" โดย คุณณัฐพล กันทะเสน
นศ. B.Th.
61. สรุปหนังสือ "การเป็นสาวกแบบถึงรากถึงโคน" (Radical Discipleship) เอ็ดมันด์ ชาน สรุปโดย
อ.ธานินทร์ วรวิจิตราพันธ์
62. "พี่เลี้ยง: ทำให้มือเธอเข้มแข็งขึ้น" โดย
อ.ธานินทร์ วรวิจิตราพันธ์
63. "หัวใจของเรื่อง คือ เรื่องของหัวใจ" ดร.วิลเลียม วัน
64. "ฉันติดโทรศัพท์มือถือหรือไม่?" โดย คุณเจษฎา ชูมือกู่
นศ. ฺฺB.Th., TBTS
65. "ความคิดยุคหลังความทันสมัย" (Postmodernism) โดย อ.สุริยา เลิศมาลีวงศ์

66

"เข้าใจ Gen iY"

อ. วีรนุช วงศ์คงเดช (หัวหน้าหมวดการให้คำปรึกษา TBTS) เคว็นเน็ตวี่ สกุลญานนท์วิทยา และ ชีวาพร อภิรักษ์พนาเขต (นศ. M.Div. ไป-กลับ TBTS)

67

ความคิดจากหนังสือ Counseling  through Your Bible Handbook ( June Hunt, Harvest House Publishers, 2008.)

โดยนศ. ชั้นเรียน "หลักการพื้นฐานการให้คำปรึกษา “ (CL 01)  
ปีการศึกษา 2018-19
  1.Habits อุปนิสัย  
  2.การเเต่งงาน_marriage  
  3.การให้อภัย_Forgiveness  
  4.การคืนดี_reconciliation  
  5.ความโสด_singleness  
68

Global Christianity (กระแสศาสนาคริสต์ในโลก) 

โดย Dr. Elijah Kim, ประธาน The Elijah International World Mission Institute, ฟิลิปปินส์ 
69 "ภาษีธุรกิจ : กรณีศึกษาของนักธุรกิจคริสเตียนไทย

โดย ดวงใจ ป. (นศ. M.Div. ไปกลับ)

70

"คริสเตียนไม่ไปคริสตจักรได้มั้ย” 
(งานวิชาหลักข้อเขื่อ 2)
โดย  อ. พัชรานันท์ ตันหล้า  ครูประถมที่รร. สามมุกคริสเตียนวิทยา
71 การบัพติศมาด้วยไฟในทัศนะต่างๆ (มัทธิว 3:11)”  (งานวิชาหลักข้อเขื่อ 2) โดย  นศ. พันธกานต์ คงวิบูลย์เกียรติ - นศ. อินเทอนที่คจ. ชลบุรี แบ๊บติสต์