หลักสูตร
 
 
 
 
 
     
หลักสูตรคริสตศาสนศาสตร์ศึกษา (โทดนตรีคริสตจักร) M.Div. (C.M.)


คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดทั่วไปของโรงเรียน
  • สอบผ่านแบบทดสอบภาษาอังกฤษของทางโรงเรียน
  • นักศึกษาที่มีวุฒิศาสนศาสตร์ (B.Th.) จากสถาบันพระคริสตธรรมที่โรงเรียนเชื่อถือและได้คะแนนเฉลี่ย 85% (3.00) และได้รับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย สามารถเข้าศึกษาเพิ่มเติมเพื่อจะรับวุฒินี้ได้ นักศึกษาจะต้องเรียนอีก 24 หน่วยกิต ตามข้อกำหนดของคณบดีฝ่ายวิชาการรวมทั้งทำวิทยานิพนธ์หรือไตรสัมมนา
  • ต้องสอบผ่านทฤษฏีดนตรี โสต เปียโน และร้องเพลง

ข้อกำหนดในการศึกษา
นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาบังคับ 109 หน่วยกิตและดนตรีนิพนธ์อีก 6 หน่วยกิจ รวมทั้งสิ้น 115 หน่วยกิต

การสำเร็จการศึกษา ต้องศึกษาตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

หมวดทั่วไป

GS 04 การค้นคว้าและการทำรายงาน                3
   BB 01 เบื้องหลังพระคัมภีร์์                3
   BB 02 หลักการตีความหมายพระคัมภีร์                3

หมวดพระคัมภีร์เดิม-ใหม่

OT 01 พระคัมภีร์เดิมเบื้องต้น 1                3
  OT 02 พระคัมภีร์เดิมเบื้องต้น 2                3
   NT 01 พระคัมภีร์ใหม่เบื้องต้น 1                3
   NT 02 พระคัมภีร์ใหม่เบื้องต้น 2                3

หมวดประวัติศาสตร์คริสตจักร

CH 01 ประวัติศาสตร์คริสตจักร                3
   CH 03 ประวัติศาสตร์ และเอกลักษณ์ของแบ๊บติสต์                3

หมวดศาสนศาสตร์

TH 01 หลักข้อเชื่อคริสเตียน 1                3
    TH 02 หลักข้อเชื่อคริสเตียน 2                3
   TH 03 จริยธรรมคริสเตียน                3

หมวดอภิบาลศิษย์และพันธกิจ

PM 01 การเป็นสาวก                3
    PM 02 การสร้างสาวก                3
   PM 03 ชีวิตและพันธกิจของผู้รับใช้                3
    PM 04 การเตรียมคำเทศนา                3
    PM 05 การนำเสนอคำเทศนา                3
    PM 06 การบริหารคริสตจักร                3
   เลือกเรียนหมวดมิชชั่นและการเผยแพร่ 1 วิชา                3

หมวดคริสเตียนศึกษาและการให้คำปรีกษา

  CE 01 คริสเตียนศึกษาเบื้องต้น                3
     CE 02 วิธีการสอน                3
     CL 01 การให้คำปรึกษาเบื้องต้น                3

หมวดดนตรีคริสตจักร

CM 01 ดนตรีในการนมัสการ                3
    CM 02 ทฤษฏีดนตรี 1                3
   CM 03 ทฤษฏีดนตรี 2                3
    CM 04 การฝึกโสต                3
    CM 05 ศาสนศาสตร์การนมัสการ                3
    CM 06 การเป็นผู้นำนมัสการ                3
    CM 07 เพลงนมัสการศึกษา                3
    CM 08 การวิเคราะห์ดนตรีและการประพันธ์ 1                3
    CM 09 ดนตรีศึกษาในคริสตจักร                3
    CM 10 การนำคณะนักร้อง 1                3
    CM 11 การนำคณะนักร้อง 2                3
    CM 12 คณะนักร้อง (เรียนทุกเทอม ๆ ละ 1 หน่วยกิต)                3
    CM 13 การร้องเพลง (เรียน 2-6 เทอมๆ ละ 1 หน่วยกิต)                3
    CM 14 เปียโน (เรียน 2-6 เทอม ๆ ละ 1 หน่วยกิต)                3

ภาคสนาม 6 เทอม

               3

CM 17 ดนตรีนิพนธ์ – การค้นคว้าด้านดนตรี/การนมัสการและ 6โครงการดนตรีสำเร็จการศึกษา

 
รวมทั้งหมด

              115