หลักสูตร
 
 
 
 
 
     
หลักสูตรคริสตศาสนศาสตร์ศึกษา (โทภาคสมทบ) M.Div.

คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • สำเร็จการศึกษาระดับ B.Th. (ปริญญาตรีศาสนศาสตร์) จากสถาบันหรือจากพระคริสตธรรมที่โรงเรียนรับรองและได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 85% (3.00)

  • มีประสบการณ์การรับใช้ในคริสตจักร หรือองค์กรคริสเตียนเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี (หลังจากสำเร็จ B.Th.)
  • มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดทั่วไปของสถาบัน
  • สอบผ่านแบบทดสอบของสถาบัน

ข้อกำหนดในการศึกษา

       นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาบังคับ 66 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์, ไตรสัมมนาหรือทำโครงการ 6 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 72 หน่วยกิต นักศึกษาต้องศึกษาตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ จึงจะสำเร็จการศึกษาได้
วิชาเอก 45 หน่วยกิต (รวมวิชาการใช้คู่มือศึกษาพระคัมภีร์)
วิชาโท 21 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์, ไตรสัมมนา และโครงการ 6 หน่วยกิต
รวม 72 หน่วยกิต


การสำเร็จการศึกษา ต้องศึกษาตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้


สาขาวิชาต่าง ๆ มีดังนี้

  • Biblical Studies การศึกษาพระคัมภีร์
  • Preactical Theology ศาสนศาสตร์ประยุกต์ (Pastoral Ministry, Mission, Evangelism, Counseling)
  • Christian Education คริสเตียนศึกษา
  • Church Music ดนตรีคริสตจักร