หลักสูตร
 
 
 
 
 
     
หลักสูตรคริสตศาสนศาสตร์ศึกษา (โท) M.Div

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดทั่วไปของโรงเรียน
3. สอบผ่านแบบทดสอบภาษาอังกฤษของทางโรงเรียน นักศึกษาที่มีวุฒิศาสนศาสตร์ (B.Th.) จากสถาบันพระคริสตธรรมที่โรงเรียนเชื่อถือและได้คะแนนเฉลี่ย 85% (3.0) และได้รับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสามารถเข้าศึกษาเพิ่มเติมเพื่อจะรับวุฒินี้ได้ นักศึกษาจะต้องเรียนอีก 15 - 24หน่วยกิต ตามข้อกำหนดของคณบดีฝ่ายวิชาการรวมทั้งทำวิทยานิพนธ์หรือไตรสัมมนา

ข้อกำหนดในการศึกษา
นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาบังคับ 102 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์หรือไตรสัมมนาอีก 6 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 108 หน่วยกิต


การสำเร็จการศึกษา ต้องศึกษาตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้


หมวดทั่วไป

GS 04   หลักการค้นคว้าและการทำรายงาน์                3
   BB 01 เบื้องหลังพระคัมภีร์                3
   BB 02 หลักการตีความหมายพระคัมภีร์                3
   BB   วิชาเลือก                3
   BB   วิชาเลือก                3
หมวดพระคัมภีร์เดิม
   OT 01    พระคัมภีร์ใหม่เบื้องต้น 1               3
   OT 02    พระคัมภีร์ใหม่เบื้องต้น 2               3
   OT         วิชาเลือก               3
   OT         วิชาเลือก               3
หมวดพระคัมภีร์ใหม่
    NT 01   พระคัมภีร์ใหม่เบื้องต้น 1               3
    NT 02   พระคัมภีร์ใหม่เบื้องต้น 2               3
    NT        วิชาเลือก               3
    NT        วิชาเลือก               3
หมวดประวัติศาสตร์คริสตจักร
    CH 01   ประวัติศาสตร์คริสตจักร               3
    CH 02   ประวัติศาสตร์ คจ.เอเชีย และคริสตจักรไทย               3
    CH 03   ประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ของแบ๊บติสต์               3
หมวดศาสนศาสตร์
    TH 01   หลักข้อเชื่อคริสเตียน 1               3
    TH 02   หลักข้อเชื่อคริสเตียน 2               3
    TH 03   จริยธรรมคริสเตียน               3
    TH 04   ลัทธิเทียมเท็จและแนวคิดร่วมสมัย               3
หมวดอภิบาลศิษย์และพันธกิจ
    PM 01 การเป็นสาวก               3
    PM 02 การสร้างสาวก               3
    PM 03 ชีวิตและพันธกิจผู้รับใช้               3
    PM 04 การเตรียมคำเทศนา               3
    PM 05 การนำเสนอคำเทศนา               3
    PM 06 การบริหารคริสตจักร               3
    ME 01 การตั้งและเพิ่มพูนคริสตจักร               3
    ME 02 การเป็นพยานส่วนตัว               3
หมวดคริสเตียนศึกษา, การให้คำปรึกษาและดนตรีคริสจักร
   CE 01   คริสเตียนศึกษาเบื้องต้น               3
   CE 02   วิธีการสอน               3
   CL 01 การให้คำปรึกษาแบบคริสเตียน               3
   CM 01 ดนตรีในการนมัสการ               3
    FE ภาคสนาม 6 เทอม  

   วิชาเลือก

            6
                 วิทยานิพนธ์หรือ ไตรสัมนา               6
   รวมทั้งหมด               108