หลักสูตร
 
 
 
 
 
     
หลักสูตรประกาศนียบัตรดนตรีคริสตจักร (Grad.Dip.C.M.)


คุณสมบัติของผู้สมัคร

เหมือนกับผู้สมัครหลักสูตรคริสตศาสนศาสตร์ศึกษา (โทดนตรีคริสตจักร) (M.Div. C.M.)


การสำเร็จการศึกษา ต้องศึกษาตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้


หมวดดนตรีคริสตจักร

CM 01 ดนตรีในการนมัสการ                3
  CM 02 ทฤษฏีดนตรี 1                3
  CM 03 ทฤษฏีดนตรี 2                3
  CM 04 การฝึกโสต                3
  CM 05 ศาสนศาสตร์การนมัสการ                3
  CM 06 การเป็นผู้นำนมัสการ                3
  CM 07 เพลงนมัสการศึกษา                3
  CM 08 การวิเคราะห์ดนตรีและการประพันธ์ 1                3
  CM 09 ดนตรีศึกษาในคริสตจักร                3
  CM 10 การนำคณะนักร้อง 1                3
  CM 11 การนำคณะนักร้อง 2                3
  CM 12 คณะนักร้อง (เรียนทุกเทอม ๆ ละ 1 หน่วยกิต)             2-6
  CM 13 การร้องเพลง (เรียน 2-6 เทอม ๆ ละ 1 หน่วยกิต)             2-6
  CM 14 เปียโน (เรียน 2-6 เทอม ๆ ละ 1 หน่วยกิต)             2-6
  CM 17 โครงการดนตรีสำเร็จการศึกษา                3

เลือกวิชาในหมวดพระคัมภีร์ หรือศาสนศาสตร์ – พันธกิจ 6

 
ภาคสนาม  
รวมทั้งหมด           55-63