หลักสูตร
 
 
 
 
 
     
หลักสูตรคริสตศาสนศาสตร์ศึกษา (ตรี) B.Th.

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดทั่วไปของโรงเรียน
2. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 5 หรือ ม. 6)
3. ผู้สมัครที่มีประกาศนียบัตร (Dip.Th.) จากสถาบันพระคริสตธรรมที่โรงเรียนเชื่อถือและคะแนนเฉลี่ยที่ได้ 80% (2.5) และมีประสบการณ์การรับใช้พระเจ้ามาอย่างน้อย 3 ปี (ต้องยื่นจดหมายสนับสนุนจากคริสตจักรที่รับใช้ 3 ปีนั้นประกอบการสมัครด้วย)

ข้อกำหนดในการศึกษา
นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับนี้ จะต้องศึกษากระบวนวิชาบังคับที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเป็นจำนวน 114 หน่วยกิต และวิชาเลือกอีก 30 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 144 หน่วยกิต นักศึกษาที่มีประกาศนียบัตรศาสนศาสตร์แล้วจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มอีกอย่างน้อย 36 หน่วยกิต จึงจะได้รับวุฒิระดับนี้


การสำเร็จการศึกษา ต้องศึกษาตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้


หมวดทั่วไป

GS 01 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์                3
   GS 02 มนุษย์กับพฤติกรรม                3
   GS 03 มนุษย์กับสังคม                3
   GS 04 หลักการค้นคว้าและการทำรายงาน                3
   EN 01 ภาษาอังกฤษ 1                3
   EN 02 ภาษาอังกฤษ 2                3
   BB 01 เบื้องหลังพระคัมภีร์                3
  BB 02 หลักการตีความหมายพระคัมภีร์                3
   BB 03 การใช้คู่มือพระคัมภีร์ (กรีก-ฮีบรู)                3
   BB 04 ศัพท์ศาสนศาสตร์                3
 
หมวดพระคัมภีร์เดิม
   OT 01    พระคัมภีร์ใหม่เบื้องต้น 1               3
   OT 02    พระคัมภีร์ใหม่เบื้องต้น 2               3
   OT         วิชาเลือก               3
   OT         วิชาเลือก               3
   OT         วิฃาเลือก               3
หมวดพระคัมภีร์ใหม่
    NT 01   พระคัมภีร์ใหม่เบื้องต้น 1               3
    NT 02   พระคัมภีร์ใหม่เบื้องต้น 2               3
    NT        วิชาเลือก               3
    NT        วิชาเลือก               3
    NT        วิฃาเลือก               3
หมวดประวัติศาสตร์คริสตจักร
    CH 01   ประวัติศาสตร์คริสตจักร               3
    CH 02   พระคัมภีร์ใหม่เบื้องต้น 2               3
    CH 03   วิชาเลือก               3
หมวดศาสนศาสตร์
    TH 01   หลักข้อเชื่อคริสเตียน 1               3
    TH 02   หลักข้อเชื่อคริสเตียน 2               3
    TH 03   จริยธรรมคริสเตียน               3
    TH 04   ลัทธิเทียมเท็จและแนวคิดร่วมสมัย               3
หมวดอภิบาลศิษย์และพันธกิจ
    TH 01   หลักข้อเชื่อคริสเตียน 1               3
    TH 02   หลักข้อเชื่อคริสเตียน 2               3
    TH 03   จริยธรรมคริสเตียน               3
    TH 04   ลัทธิเทียมเท็จและแนวคิดร่วมสมัย               3
หมวดคริสเตียนศึกษา, การให้คำปรึกษาและดนตรีคริสจักร
   CE 01 คริสเตียนศึกษาเบื้องต้น               3
   CE 02 วิธีการสอน               3
   CL 01 การให้คำปรึกษาเบื้องต้น               3
   CM 01 ดนตรีในการนมัสการ               3

    FE ภาคสนาม 8 เทอม

    วิชาเลือก 9 วิชา             27

    รวมทั้งหมด

        144