หลักสูตร
 
 
 
 
 
     

หลักสูตรการเรียน

ทางโรงเรียนมุ่งเตรียมบุคลากรเพื่อรับใช้ในคริสตจักรเป็นหลัก ไม่ว่าผู้รับใช้เต็มเวลาและผู้รับใช้ฆราวาสทั้งในเมืองใหญ่และในชนบท บุคลากรหรือผู้รับใช้ที่นับวันจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นไม่เพียงคริสตจักรที่เพิ่มมากขึ้น หน่วยงานคริสเตียนต่างๆ อาทิ องค์กร และสถาบันการศึกษาของ
คริสเตียนในหลายระดับก็มีความต้องการเช่นกัน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงจัดหลักสูตรการเรียนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้

หลักสูตรคริสตศาสนศาสตร์ศึกษา (ตรี) และ คริสตศาสนศาสตร์ (โท)
          
           สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเต็มเวลา(พักในหอพัก) หลักสูตรคริสตศาสนศาสตร์( ตรี) การเรียนรวม 4 ปีฝึกงาน 1 ปี ส่วนคริสตศาสนศาสตร์(โท) เรียน 3 ปี
           สำหรับผู้ที่เรียนแบบไปกลับทั้งระดับ (ตรี) และระดับ( โท) สามารถเก็บหน่วยกิตจนครบ มีการฝึกภาคสนามตามที่โรงเรียนกำหนด ก็จะสำเร็จการศึกษาและรับใช้ในคริสตจักรได้
สำหรับผู้ที่เรียนเพื่อเสริมความรู้ความเข้าในพระคัมภีร์ โดยไม่ต้องการวุฒิบัตร ทางโรงเรียนก็เปิดโอกาสให้เข้าศึกษาได้ โดยเลือกวิชาที่สนใจ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างคริสเตียนให้มีความเชื่อและมีความเข้าใจในพระคัมภีร์อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เป็นการเตรียมพร้อมเมื่อขาดบุคลากร
           ทางโรงเรียนจัดให้มีการศึกษาในภาคค่ำ สำหรับนักศึกษา และคริสเตียนที่สนใจด้วย โดยผู้สมัครสามารถเลือกหลักสูตรการเรียนได้ตามความต้องการ

การอบรมด้านการให้คำปรึกษา
         
           การให้ความสนใจในปัญหาด้านจิตใจและจิตวิญญาณ เป็นแขนงวิชาที่ทางโรงเรียนให้ความสำคัญด้วย นอกจากมีวิชาเรียนในหมวดการให้คำปรึกษาทุกภาคเรียน ทางโรงเรียนยังจัดให้มีการอบรมเพิ่มเติมสำหรับผู้รับใช้และผู้ที่ทำงานด้านการให้คำปรึกษาอยู่แล้ว ในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจในทุกปีการศึกษา ในหัวข้อที่ขึ้นต้นว่า ใส่ใจ...ใส่รัก.....ช่วยพ่อแม่ฝึกวินัยลูก เป็นต้น

การอบรมด้านคริสเตียนศึกษา

          วิชาด้านคริสเตียนศึกษาเป็นอีกหมวดวิชาหนึ่งที่มีเนื้อหามากมายซึ่งทางโรงเรียนได้จัดให้มีการสอนหลายวิชาในแต่
ละภาคเีรียน ซึ่งนึกศึกษาหรือผู้ที่มีสนใจเป็นบางวิชาสามารถเรียนสมัครเรียนเพื่อนำความรู้ไปใช้ในคริสตจักร นอกจากวิชาที่
เปิดเป็นประจำแล้ว ทางโรงเรียนยังได้จัดอบรมในด้านนี้ทุกปีการศึกษา ในหัวข้อที่ขึ้นต้นว่า
แต้มสีสัน........งานรวีวารศึกษา  เป็นต้น