News & Journal
 สารโรงเรียน
   
 
 จุลสารดนตรี
   
 
 วารสารวิชาการ
   
 
 จุลสารศิษย์เก่า
   
 
 
     


รายชื่อนักศึกษาใหม่ เทอม 1 /2008

ระดับปริญญาตรี (B.Th.)
ลำดับ
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
1
3-2008101
นายพลพจน์ พงษ์พรสกุล
2
3-2008102
น.ส.ละอองทอง ทิพเทพ
3
3-2008105
นายปิยะดนัย ปาละมะ
 
ระดับปริญญาโท (M.Div.)
ลำดับ
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
1
4-2008103
นายปรัชญา ศิริพิพัฒน์
2
4-2008101
นายไพบูลย์ สุขเลิศดิลกกุล
3
4-2008105
น.ส.อโณทัย วราภาพงษ์
4
4-2008107
นายณัฐชนน ส่งพรประเสริฐ
5
4-2008104
นายสมบูรณ์ กรพิบูลย์พงษ์
6
4-2008106
น.ส.สุตาภัทร เถาว์ชาลี
     
นักศึกษาพิเศษ
ลำดับ
รหัส
ชื่อ - นามสกุล
1
พิเศษ
นายสุทธิโชค โพชนุกุล
2
พิเศษ
นายนิติรุ่ง กุลาหงษ์
3
พิเศษ
น.ส.จินตนา พิมพ์กิตติวัฒน์
4
พิเศษ
น.ส.วราภรณ์ อภัยานุกร
5
พิเศษ
นาย ณัฐพัฒน์ คำนนท์
6
พิเศษ
น.ส.หยาดน้ำค้าง วุฒิ
7
พิเศษ
น.ส.ปิยฉัตร โปร่งจิตร
8
พิเศษ
นางสุวิมล พฤกษ์พิพัฒน์
9
พิเศษ
น.ส.รพีพรรณ ชัชวาลานนท์
10
พิเศษ
น.ส.ณัฐนีย์ รอดทอง
11
พิเศษ
น.ส.ชญานิศ โนมะยา
12
พิเศษ
น.ส.ลัดดา แซ่จึง
13
พิเศษ
น.ส. ณีรนุชณ์ สาครินทร์
14
พิเศษ
นางสมศรี เศวตบวร
15
พิเศษ
นางจารวดี หล่อกัณภัย
16
พิเศษ
นายธงชัย อุดมเดชวัฒน์
17
พิเศษ
นายอมร พุฒิพิสิฐเชฐ์
18
พิเศษ
นายสมเกียรติ จารุรัตนเกื้อ
19
พิเศษ
น.ส.ศิริพร เยี่ยงวรกุล
20
พิเศษ
นายชนวรรษ อุดมวงศ์
21
พิเศษ
นายบุญเลี้ยง สายเมฆ
22
พิเศษ
นาย พิทักษ์ เรือนสังข์
23
พิเศษ
นางสมใจ ราชคีรี
24
พิเศษ
นาย เทรา ราชคีรี