News & Journal
 สารโรงเรียน
   
 
 จุลสารดนตรี
   
 
 วารสารวิชาการ
   
 
 จุลสารศิษย์เก่า
   
 
 
     
  คณะกรรมการส่งเสริมสถาบัน (Board of Trusttees)

โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์ ภายใต้มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ ได้กำหนดให้สหคริสตจักรแบ๊บติสต์แห่งประเทศไทย และไทยแลนด์แบ๊บติสต์มิชชั่น คัดเลือกกรรมการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อมาดูแลและสนับสนุนการดำเนินงาน
ของสถาบันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของสถาบัน

                 อนึ่งในปี ค.ศ. 2000 สหคริสตจักรแบ๊บติสต์แห่งประเทศไทย และไทยแลนด์แบ๊บติสต์มิชชั่น มีมติเชิญกรรมการ
คริสตจักรภาค 12 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยส่งตัวแทนเข้าร่วมในกรรมการส่งเสริมนี้ด้วย เนื่องจากความใกล้ชิดที่ได้ร่วมรับใช้และให้การสนับสนุนสถาบันมาเป็นเวลายาวนาน

รายนามกรรมการชุดปัจจุบัน

อ.เดวิด นิวตัน
ประธาน
อ.เดวิด จอห์นสัน
กรรมการ
ดร.บริบูรณ์ ดิฐกมล
กรรมการ
ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
กรรมการ
อ.ริค คิวเตอร์
กรรมการ
อ.ขจร ธนังกูรวิโรจน์
กรรมการ
อ.อัมพร พสุธาดล
กรรมการ
คุณสุรางค์ กิ่งหิรัญวัฒนา
กรรมการ
ดร.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน กรรมการ
คุณเทียนชัย พันเลิศกิจสกุล
ที่ปรึกษา
คุณโซวัน โล
ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

  • ผู้อำนวยการ
  • คณบดีฝ่ายวิชาการ
  • คณบดีฝ่ายชีวิตนักศึกษา
  • เหรัญญิก
  • เลขานุการฝ่ายบริหาร