News & Journal
 สารโรงเรียน
   
 
 จุลสารดนตรี
   
 
 วารสารวิชาการ
   
 
 จุลสารศิษย์เก่า
   
 
 
     
สาสน์จากผู่อำนวยการ

               เป็นเวลากว่าห้าสิบปีแล้วที่โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์ ได้รับการสถาปนาขึ้น ด้วยจุดประสงค์หลักเพื่อฝึกฝนและอบรมผู้ที่ได้รับการทรงเรียกให้พร้อมที่จะเป็นผู้รับใช้สำหรับพันธกิจต่าง ๆ ทั้งในคริสตจักรและในองค์กรต่าง ๆ  ปัจจุบันการอบรมนี้ยังครอบคลุมไปถึงบรรดาผู้นำฆราวาสที่ร่วมรับใช้เคียงบ่าเคียงไหล่กับบรรดาผู้รับใช้เต็มเวลาทั้งหลายโดยสถาบันได้เปิดโอกาส และมีการจัดหลักสูตรพิเศษให้กับท่านเหล่านี้
              
               เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งต่าง ๆ ในสถาบันสามารถดำเนินไปตามจุดประสงค์หลักของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของคริสตจักรท้องถิ่น และสังคมที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน สถาบันจึงได้พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร รูปแบบการสอน การฝึกฝนชีวิต และกิจกรรมเสริมต่าง ๆ โดยหวังว่านักศึกษาที่จบการศึกษาออกไปจะมีความพร้อมและความมั่นใจในการที่จะทำพันธกิจรับใช้ที่ได้รับมอบหมายต่อไป

              สถาบันขอแสดงความยินดีสำหรับท่านที่ได้ตัดสินใจเข้ารับการอบรมจากสถาบันแห่งนี้  ข้อมูลต่าง ๆ ในที่นี้จะช่วยท่านในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันที่ท่านกำลังจะเข้ามาร่วมใช้ชีวิตด้วย

             และสำหรับท่านที่กำลังพิจารณาเลือกที่จะรับการอบรม ทางสถาบันขอถือโอกาสนี้เสนอข้อมูล และหลักสูตรของสถาบันสำหรับท่านในการตัดสินใจ หวังว่าสถาบันจะมีส่วนร่วมในการเตรียมชีวิตของท่านในการปรนนิบัติรับใช้

                                                            ขอแสดงความนับถือ

 

                                                            ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
                                                            ผู้อำนวยการ