News & Journal
 สารโรงเรียน
   
 
 จุลสารดนตรี
   
 
 วารสารวิชาการ
   
 
 จุลสารศิษย์เก่า
   
 
 
     

หลักสูตรประกาศนียบัตร
การอบรมผู้นำฆราวาส

Certification of
Lay Leader Training Program (LLT)

จุดประสงค์
เป็นหลักสูตรเร่งรัดเพื่อเตรียมผู้เชื่อให้เป็นผู้นำฆราวาส ที่มีความเข้าใจแก่นพระคัมภีร์ มีชีวิตเป็นสาวก และทักษะการรับใช้เพื่อมีส่วนรับใช้ในคริสตจักร หรือริเริ่มงานคริสตจักรใหม่

ลักษณะการเรียน
ผู้สอนและผู้เรียนใช้ชีวิตสาวกด้วยกัน โดยพักในสถาบันตลอดสัปดาห์ มีบรรยายปฏิบัติการ มีการเตรียมตัวก่อนการเรียนและศึกษาเพิ่มเติมหลังการเรียน รวมทั้งมีการประเมินผลในระหว่างออกไปปฏิบัติการ เพื่อการแนะนำและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลักสูตร
ปีที่หนึ่ง
1. สำรวจพระคัมภีร์และหลักข้อเชื่อ 12 ชม.
2. หลักการตีความและวิธีศึกษาพระคัมภีร์ 12 ชม.
3. ชีวิตผู้นำ ผู้รับใช้ ผู้บริหารจัดการ 12 ชม.
4. เป็นผู้นำนมัสการและการอธิษฐาน 12 ชม.
5. เป็นผู้เทศนาและผู้สอน 12 ชม.
ปีที่สอง
6. เป็นผู้นำกลุ่มย่อย 12 ชม.
7. เป็นผู้ให้คำปรึกษา 12 ชม.
8. เป็นผู้เลี้ยงดูสร้างสาวก 12 ชม.
9. เป็นผู้ประกาศ 12 ชม.
10. เป็นผู้ตั้งคริสตจักร 12 ชม.

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นคริสเตียนที่รับบัพติสมา 1 ปี ขึ้นไป
2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
3. ความรู้สามัญไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
4. ได้รับการรับรอง สนับสนุน หรือส่งเสริมจากคริสตจักรหรือองค์กรคริสเตียน

* ในกรณีเป็นผู้นำหรือมีส่วนรับใช้แล้วในกลุ่มต่าง หากขาดคุณสมบัติบางประการ โรงเรียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนทั้งหลักสูตร 7,000 บาท ค่าลงทะเบียนนี้ครอบคลุมถึงค่าอาหาร ค่าที่พัก และอกสารประกอบการเรียนการสอนครบชุด โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกจ่ายเพียงครั้งเดียว หรือ แบ่งจ่ายเป็น 2 งวดก็ได้

คณาจารย์
คณาจารย์ผู้สอนจะประกอบไปด้วยคณาจารย์ของโรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์ และอาจารย์พิเศษที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์

ระยะเวลาเรียน
เรียนทั้งสิ้น 2 ครั้ง แต่ละครั้งจะใช้เวลาเรียน 6 วัน (จันทร์-เสาร์) เฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมของแต่ละปี

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครในเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม ของทุกปี และรับจำนวนจำกัด รุ่นละ 30 คน