News & Journal
 สารโรงเรียน
   
 
 จุลสารดนตรี
   
 
 วารสารวิชาการ
   
 
 จุลสารศิษย์เก่า
   
 
 
     
วัน/เดือน/ปี
เวลา
รายการ
สอบรอบแรก
พฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2016
09:00 – 12:00 น.
13:30 – 16:30 น.
สอบข้อเขียนผู้สมัคร
สอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร
สอบรอบสอง
พฤหัสที่ 12 พฤษภาคม 2016
09:00 – 12:00 น.
13:30 – 16:30 น.
สอบข้อเขียนผู้สมัคร
สอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร
จันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2016
18:30 – 21:00 น.
เปิดภาคเรียนที่ 1
นมัสการ/ปฐมนิเทศภาคค่ำ
1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2016   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
12 - 16 กันยายน 2016   สัปดาห์สอบปลายภาค
17 กันยายน - 24 ตุลาคม 2016   ปิดเทอม
3 - 8 ตุลาคม 2016   อบรมผู้นำฆราวาส
สอบเทอม 2
อังคารที่ 13 ตุลาคม 2016
09:00 – 12:00 น.
13:30 – 16:30 น.
สอบข้อเขียนผู้สมัคร
สอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร
จันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2016   เปิดภาคเรียนที่ 2
ศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2016   ฉลองคริสตมาส

17 ธันวาคม 2016 -
8 มกราคม 2017

  ปิดคริสตมาส
9 มกราคม 2017   เปิดเรียนตามปกติ
6 - 10 กุมภาพันธ์ 2017   สัปดาห์เสริมสร้างจิตวิญญาณ
28 กุมภาพันธ์ -
3 มีนาคม 2017
  สัปดาห์สอบปลายภาค/
นมัสการปิดภาคเรียน
13 - 17 มีนาคม 2017   ประชุมคณาจารย์ประจำปี